Заведения за социални услуги

Дата на публикуване: 22.11.2011 12:15

Домашен социален патронаж и диетично столово хранене

/ДСП и ДСХ/

- административен адрес: гр. Дупница, ул. „Охрид” № 3.

   

 

Домашен социален патронаж и диетично столово хранене /ДСП и ДСХ/ е звено за социални услуги към Община Дупница. В него се реализират следните дейности:
1. Домашен социален патронаж - за патронираните лица:

1.1  Ежедневно приготвяне и доставяне готова храна /обяд и вечеря/ по домовете.

1.2  Социален работник посещава по график патронираните лица по домовете, като им оказва съдействие при подготовката и подаването  на документи за ползване на различни административни услуги, свързани със социалното подпомагане.

1.3  Медицинска сестра посещава патронираните лица и оказва долекарска помощ като:

- осъществява контакт с личните лекари;
- закупува необходимите им лекарства;
-измерва кръвното налягане и при предписание от лекар поставя инжекции;
- придружава патронираните лица при посещенията им до личния лекар, ако се наложи;
- съдейства при изготвянето на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК. 

 1.4 Санитарен работник по график посещава патронираните лица и извършва следните услуги: поддържане  личната хигиена на лицето и хигиената в жилищните помещения, обитавани от него.


Лицата, ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж, заплащат месечна такса в размер на 60 на сто от личните им доходи, но не повече от 110,00 лв. месечно.
Ветераните от войните заплащат такса в размер на 30 на сто от личните им доходи.
Размерът на таксата покрива 50 на сто от реалната издръжка на 1 лице.   
ДСП и ДСХ разполага с 2 автомобила за разнасяне на храна по домовете на обслужваните лица.
 
2. Диетичен стол.
Нуждаещите се от диетично хранене,  с поставена диагноза и лекарско предписание, след като подадат молба до Директора на ДСП и ДСХ - Дупница и всички необходими документи, се зачисляват  към диетичния стол.  
    Таксата, която заплащат  диетично столуващите е в размер на 1,80 лв. за един обяд.
 
3. „Социална кухня” към Министерство на отбраната.  
Между Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” и Община Дупница е сключен  договор с предмет „Обслужване на социална кухня гр. Дупница” на стойност 50 400 лв. със срок на изпълнение 24 месеца, считано от 06.01.2014 год.
Домашният социален патронаж към Община Дупница ежедневно приготвя и доставя обяд, включващ супа, основно ястие и хляб на 40 души от следните целеви групи: пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.
Бенефициентите по проект  „Обслужване на социална кухня гр. Дупница” се определят от възложителя - Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” и на Община Дупница се предоставят изготвени от тях списъци с правоимащите лица.

4. Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж.
След реализиран проект на Община Дупница по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» се разкри Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж, което предоставя следните социални услуги:
     - оказване на подкрепа и съдействие за социално включване;
     -  извършване на дейности за лична помощ;
     -  извършване на комунално-битови дейности.
Потребителите на тези услуги заплащат такса в размер на 1,70 лв. на час, регламентирана с решение на Общински съвет Дупница.

  

     Дом за деца лишени от родителски грижи „Олга Стоянова”,

гр. Дупница, ул. „Велико Търново” № 2  с капацитет 49 места

услугите, които се предоставят са:

- Постоянен, седмичен и дневен престой на деца на възраст от 6 до 20 години в групи за жилищно живеене;

- Фамилна работа с родителите на настанените деца;

- Работа по случай.

Потребители на услугите са:

- деца, трайно изоставени от родителите си със или без декларации за отказ, съгласно Семейния кодекс;

- деца без семейства, чиито родители са починали, неизвестни или лишени от родителски права;

-  деца, чиито родители трайно не полагат грижи за тях;

-  деца, чиито семейства създават опасност за увреждане на развитието им;

- деца, които  нямат налична семейна среда и среда на близки родственици.

    Обособени са пространства за спане, занимания, кухненски кът и санитарни възли, както семейно пространство за отдих и срещи с близки и роднини, дворно пространство за отдих и спорт.

 

 

    Център за обществена подкрепа ”За да има щастие в детските очи”,

гр. Дупница, ул. ” Велико Търново” № 2 – капацитет 20 места,

услугите, които се предоставят са:

 • Реинтеграция на деца и младежи /в биологично или осиновително семейство/;
 • Осигуряване на подходяща семейна среда /в семейства на близки или в приемни семейства/;
 • Подкрепа за самостоятелен живот и социално включване в общността;
 • Подготовка за разпит и разпит в подходяща, щадяща детето обстановка - „синя стая”;
 • Превенция на изоставянето /семейно консултиране, подготовка и обучение на родителите да се грижат за децата си, програми по семейно планиране и изграждане на родителски капацитет, фамилна групова конференция/;
 • Превенция на насилието и отклоняващо се поведение /индивидуално и групово консултиране, разработване и провеждане на обучителни модули на тема превенция на насилие, информационни срещи, беседи, консултации на родители и специалисти от общността, извънкласни занимания и дейности;
 • Разработване и провеждане на образователни програми за превенция на насилие, трафик на хора, злоупотреба с деца, умения за независим живот, ваканционни програми;
 • Превенция на отпадане от училище /социално-психологическа подкрепа и консултиране на детето и семейството, индивидуална педагогическа работа с детето/;
 • Подкрепа формиране на умения за самостоятелен живот и интегриране в общността на младежи, напускащи ДДЛРГ.
 • Осигуряване на професионална и квалифицирана помощ на деца в риск и техните семейства;
 • Осигуряване на посредничество и застъпничество на семействата, ползващи услугите на ЦОП пред други държавни, административни и неправителствени организации;
 • Консултантски услуги за установяване на проблемите в поведението на деца с поведенчески проблеми и техните семейства;
 • Организиране и провеждане на обучения и тренинги за кандидати за приемни родители и кандидат осиновители;
 • Обучения на родители и професионалисти, работещи с деца;
 • Супервизия и методическа подкрепа.

Потребители на услугата са деца от 0 до 18 години в риск и техните  семейства.

 

Център за обществена подкрепа, гр. Дупница,

ул. ” Солун” № 4  - капацитет 20 места,

предоставя услуги, насочени към превенция на изоставяне; подкрепа на семейството при отглеждане на детето; работа с деца и родители за връщане в училище, консултации; услуги за деинституционализация и реинтеграция в семейството.

      Център за социална рехабилитация и интеграция за деца /ЦСРИД/, гр. Дупница, пл. „Свобода” № 1 – капацитет 40 места, предоставя социални услуги на деца от 3 до 18 годишна възраст с изоставане в развитието, с физически увреждания, с различна степен на умствени затруднения, с временни увреждания, с речеви затруднения и говорни недостатъци и др.

      ЦСРИД гр. Дупница създава нова визия за ролята на социалните услуги в Общината, утвърждава нови модели и практики, доказва своите безспорни предимства при разрешаване на проблеми при децата с различни нарушения в развитието и техните семейства. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

 

Дневен център за деца с увреждания, гр. Дупница, 

ул. ” Велико Търново” № 4 – капацитет 20 места

Комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.


 1. Заведения за социални услуги - Текуща страница
 2. Здравеопазване
 3. Еднократно финансово подпомагане
 4. Население

Потърсете в сайта