Местно развитие

Дата на публикуване:
МЕСТНО РАЗВИТИЕ


1. Изготвяне на анализи, проучвания, разработване и управление на проекти.
2. Изготвяне на стратегически и програмни документи, включително стратегическо планиране и прогнозиране. Формулира целите и приоритетните сфери, съгласно принципите на устойчиво развитие.
3. Събиране и обобщаване на информация за донорски програми, фондове и НПО, създаване на база данни за възможностите за инвестиции в общината (на отделите в администрацията, бизнеса, НПО, гражданите).
4. Оказва цялостно съдействие на обществени организации и фирми, които изявяват интерес за реализиране на собствени проекти, ориентирани към икономическото развитие на Община Дупница и към създаване на нови работни места.
5. Участие в изготвянето на проучвания и анализи: специализиран в глобалните въпроси и имащ възможност да от реагира бързо на проблемите и да реализира : 
- подготовка на годишната инвестиционната програма на общината и участие в разработване на общинския бюджет;
- участие в международни програми ;
- побратимяване с привлекателна страна от чужбина, международно сътрудничество;
- използване на нетрадиционни инвестиционни методи;
- анализ на тенденциите, свързани с населението на общината и работната сила ;
- проучване състоянието на общинската икономика и дали дадена общинска дейност да се регистрира като търговско дружество;
- осъществява преки контакти на експертно ниво с външни за общината организации по тематични проекти;
- дирекцията е основен участник в предварителните фази на важните за общината проекти, когато все още не са уточнени функциите на специализираните дирекции.
6. Подпомага Кмета на Общината по координиране на дейността му с кметовете, кметските наместници и етномалцинствените групи.
7. Участие в организацията и координацията по инвестиционната политика на Община Дупница. Подготвя перспективни и годишни инвестиционни програми на Община Дупница съвместно с ресорните Дирекции;
8. Осъществява дейности по международното сътрудничество на Община Дупница и участието й в международни инвестиционни програми.
9. Организира и съхранява архива на проектите.

Потърсете в сайта