Търговски

Дата на публикуване: 11.11.2020 17:46

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

СРОК

ТАКСА

Уведомление за вписване в информационен масив “Търговски обекти”

Уведомление по образец се попълва и подава в два еднообразни екземпляра / с който се регламентират работното време и почивните дни на обекта, часовия диапазон за зареждане на обекта и някои други характеристики е с уведомителен характер/

14 дни

20 лeвa

Издаване на Разрешително за търговия с тютюневи изделия

Заявление по образец:

1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или документ, удостоверяващ търговската регистрация на заявителя, съгласно законодателството на ЕС или на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. Копие от карта за идентификация за регистър БУЛСТАТ;

3. Удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК или еквивалентен документ, издаден от компетентните органи в държава - член на ЕС или на държава - страна по споразумението по ЕИП;

4. Свидетелство за регистрация на фискално устройство;

5. Справка за местонахождението и описание на обекта;

6. Копия от разрешенията за въвеждане в редовна експлоатация /разрешение за ползване или разрешение за поставяне и Становище за продажба на тютюневи изделия в обект за търговия с храни – РИОКОЗ/ на търговския обект, издадени от съответните компетентни органи;

7. Копие от квитанцията за платена такса.

 

 30 дни

250 лева

Издава удостоверение за категория “Една звезда” и “Две звезди” за заведения за хранене и развлечения 

Заявление по образец

1.актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;

3. копие от акта за собственост - при промяна на собствеността;

4. копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта;

5. копие от единния идентификационен номер;

6. справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец, както и копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта;

7. документ за платена такса. 

 

 

-заведения за хранене и развлечения до 20 места – 110.00 лв.

- заведения за хранене и развлечения от 21 до 50 места – 250.00 лв.

- заведения за хранене и развлечения от 51 до 150 места – 500.00 лв.

 

Категоризиране на средствата за подслон и местата за настаняване 

Заявление по образец

1.актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. формуляр за определяне на категорията по образец съгласно приложение № 9;

3. копие от акта за собственост;

4. копие от договора за наем или от друг договор, от който да е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

5. нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

6. документ за платена такса

 

1. За категоризиране на средства за подслон – хотели, мотели, вилни и туристически селища

- до 30 стаи – 500 лв.

от 31 до 150 стаи

 – 1000 лв.

от 151 до 300 стаи

– 1870 лв.

от 301 до 500 стаи

– 2750 лв.

над 500 стаи – 5000 лв.

 

2. За категоризиране на места за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи

до 20 стаи – 250 лв.

от 21 до 40 стаи – 500 лв.

от 41 до 60 стаи – 940 лв.

от 61 до 100 стаи – 2500 лв.

над 100 стаи – 5000 лв.

Заверяване на Молба – декларация

  1. Заявление по образец
  2. Молба – декларация
  3. Актуална скица на имота
  4. Удостоверение за данъчна оценка
  5. Документ за собственост
  6. Решение на ОСЗ /за земеделски имот/

7 дни

10 лева

 

Издаване на заверени копия на документи

  1. Заявление по образец

 

10 дни

5 лева


Важна информация за сроковете по изпълнение на административните услуги от АГКК!

  • Сроковете за извършване на административните услуги се броят в работни дни. Срокът се изчислява от деня, следващ деня, от който започва да тече срокът, и изтича в края на последния му ден. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
  • Изпълнението на административна услуга започва да тече след регистриране в информационната система на Общината на заявление, което отговаря на изискванията на закона и към което са приложени всички изискуеми документи, включително документ за платена такса.

Потърсете в сайта