Гражданска регистрация

Дата на публикуване: 25.08.2015 15:07
ОТДЕЛ ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО – ІІ ЕТАЖ, СТАИ 30 И 34  
Наименовоние
на услугата
Необходими
 документи
Таска Срок Подаване и получаване
на документите
Нормативно основание
(пълно наименование на
нормативния акт и чл.)
 
Издаване на удостоверение
за раждане - оригинал

- Съобщение за раждане от медицинско лице;
- Съдебно решение;
- Документ за самоличност на родителите;
Такса - няма Срок: - 7 дни  Получаване на Удостоверение
за раждане-оригинал –
етаж 2, стая 34.
Закон за гражданската регистрация -
чл. 43, ал. 6 и чл. 88, ал. 1, т.1
във връзка с чл. 40, ал.1, изр. второ
 
Издаване на удостоверение
за раждане – дубликат

- Документ за самоличност;
- Попълнено искане по образец
/ Приложение №1 към чл.6 ал.1/
 от заинтересованото лице;
- Ако е за друго лице изрично
 пълномощно;
Такса -  5 лв.
Бърза услуга - 10 лв.
За чужбина - 20 лв.
Бърза за чужбина - 25 лв.
Срок - 2 дни
Бърза услуга 1 ден
Исканията по образец се подават
 в деловодството, след това по
служебен път се изпращат в отдел
 „ГРАОН и ОА” и пак по
 служебен път в деловодството от
където се получава готовия документ.
Закон за гражданската регистрация -
 чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40,
ал. 1, изр. трето 
 
Издаване на многоезични
актове по гражданско състояние
/ Актове за раждане, брак
и смърт /

- Документ за самоличност;
- Попълнено искане по образец
/ Приложение №1 към чл.6 ал.1/
 от заинтересованото лице;
- Ако е за друго лице изрично
 пълномощно;
Такса - 10 лв.
Бърза услуга - 20 лв.
Срок - 2 дни Исканията по образец се подават
 в деловодството, след това по
служебен път се изпращат в отдел
 „ГРАОН и ОА” и пак по
 служебен път в деловодството от
където се получава готовия документ.
Конвенция за издаване на
многоезични извлечения от
актове за гражданско състояние
дв, бр. 108 от 17.12.2013г. И чл. 88 от
Закон за гражданската регистрация
 
Издаване на удостоверение
за семейно положение

- Документ за самоличност;
- Попълнено искане по образец
/ Приложение №1 към чл.6 ал.1/
 от заинтересованото лице;
- Ако е за друго лице изрично
 пълномощно;
Такса - 4 лв.
Бърза услуга - 8 лв.
За чужбина - 19 лв.
Бърза за чужбина - 23 лв.
Срок - 2 дни
Бърза услуга 1 ден
Исканията по образец се подават
 в деловодството, след това по
служебен път се изпращат в отдел
 „ГРАОН и ОА” и пак по
 служебен път в деловодството от
където се получава готовия документ.
Закон за гражданската регистрация -
чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1,
във връзка с чл. 5, т. 4
 
Издаване на удостоверение за
семейно положение, съпруг/а и деца

- Документ за самоличност;
- Попълнено искане по образец
/ Приложение №1 към чл.6 ал.1/
 от заинтересованото лице;
- Ако е за друго лице изрично
 пълномощно;
Такса - 4 лв.
Бърза услуга - 8 лв.
За чужбина - 19 лв.
Бърза за чужбина - 23 лв.
Срок - 2 дни
Бърза услуга 1 ден
Исканията по образец се подават
 в деловодството, след това по
служебен път се изпращат в отдел
 „ГРАОН и ОА” и пак по
 служебен път в деловодството от
където се получава готовия документ.
Закон за гражданската регистрация -
чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1,
във връзка с чл. 5, т. 4
 
Издаване на удостоверение
за съпруг/а и родствени връзки  

- Документ за самоличност;
- Попълнено искане по образец
/ Приложение №1 към чл.6 ал.1/
 от заинтересованото лице;
- Ако е за друго лице изрично
 пълномощно;
Такса -  5 лв.
Бърза услуга - 10 лв.
За чужбина - 20 лв.
Бърза за чужбина - 25 лв.
Срок - 2 дни
Бърза услуга 1 ден
Исканията по образец се подават
 в деловодството, след това по
служебен път се изпращат в отдел
 „ГРАОН и ОА” и пак по
 служебен път в деловодството от
където се получава готовия документ.
Закон за гражданската регистрация -
чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1
във връзка с чл. 5, т. 2
 
Издаване на препис - извлечение
от акт за смърт – за първи път

- съобщение за смърт от медицинско лице;
- документ за самоличност на починалия;
- съдебно решение за съставяне на акт за смърт;
Такса - няма Срок - веднага
Медицинското съобщение за смърт не е Акт за смърт. Актовете се съставят
на Гробищен парк гр. Дупница / кметството /, където е настъпила смъртта независимо
къде е бил постоянния адрес на лицето.
Закон за гражданската регистрация -
чл.88, ал.1, т. 3 във връзка с чл. 40 ал.
1, изр. второ 
 
Издаване на препис - извлечение
от акт за смърт за втори и
следващ път

- Документ за самоличност;
- Попълнено искане по образец
/ Приложение №1 към чл.6 ал.1/
 от заинтересованото лице;
- Ако е за друго лице изрично
 пълномощно;
Такса -  5 лв.
Бърза услуга - 10 лв.
За чужбина - 20 лв.
Бърза за чужбина - 25 лв.
Срок - 2 дни
Бърза услуга 1 ден
Исканията по образец се подават
 в деловодството, след това по
служебен път се изпращат в отдел
 „ГРАОН и ОА” и пак по
 служебен път в деловодството от
където се получава готовия документ.
Закон за гражданската регистрация -
чл. 88, ал. 1, т. 3 във връзка с чл.
40 ал. 1,изр. Трето
 
Издаване на удостоверение за
сключен граждански брак –  оригинал

- Попълнено заявление за запазване на дата и час – 6 лева /при всяка корекция от гражданите за дата и час се подава ново заявление/;
- Декларации, че не съществуват пречки за сключване на граждански брак;
- Медицински свидетелства за сключване на граждански брак;
- Документ за определяне на режим на имуществени отношения;
- Документи за самоличност;
За не навършили 18 г., но навършили 16 г. е необходимо разрешение от
Районния съд, по постоянен адрес на лицето.
За чужд гражданин се изисква удостоверение, че няма пречки по
отечествения му закон за сключването на брак. Документът да е преведен на
български език и легализиран.
Такса - Запазване на дата и час - 6 лв.
                       Такса -
    Тържествено провеждане на ритуала
     “Сключване на гражданскибрак”

- Понеделник до неделя  – 80  лева с механична музика,
- С хор - 120 лева;
- Понеделник до четвъртък без хор и без музика – 25 лева;
- За изнесен ритуал - 150 лева;
Оригинално удостоверение
се издава след подписване на акта.

За провеждане на ритуала “Сключване на граждански брак” се подават
документи и се записва час в стая 34 етаж 2 на Общината.
Закон за гражданската регистрация -
 чл. 88 ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 40,
ал. 1, изр. Второ
 
Издаване на удостоверение
 за сключен граждански брак – дубликат

- Документ за самоличност;
- Попълнено искане по образец
/ Приложение №1 към чл.6 ал.1/
 от заинтересованото лице;
- Ако е за друго лице изрично
 пълномощно;
Такса -  5 лв.
Бърза услуга - 10 лв.
За чужбина - 20 лв.
Бърза за чужбина - 25 лв.
Срок - 2 дни
Бърза услуга 1 ден
Исканията по образец се подават
 в деловодството, след това по
служебен път се изпращат в отдел
 „ГРАОН и ОА” и пак по
 служебен път в деловодството от
където се получава готовия документ.
Закон за гражданската регистрация -
чл. 88 ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 40,
ал. 1, изр. Трето
 
Отразяване на избор или
промяна на режим на
имуществените отношения
между съпрузи

- Брачен договор
/ нотариално заверен /;
- Документ за самоличност;
- Попълнено искане по образец
 / Приложение №1 към чл.6 ал.1/
от заинтересованото лице;
Такса - 20 лв. Срок - няма Заявлението се подава в
тая 30 или 34 етаж 2.
Семеен кодекс - чл. 19,
ал. 2 и 3
 
Именуване
- акт за раждане на детето;
- заявление от родителите;
- документ за самоличност;
Такса – 70 лв. Срок няма Попълване на заявление пред длъжностно лице ет.2 ст.34 и завеждане в деловодството на Общината    
Издаване на удостоверение
 за наследници 

- Искане за издаване на удостоверение
за наследници / Приложение №2 към чл.6 ал.1/
от пряк наследник,
попълнено с всички законни
наследници и техните данни;
- Документ за самоличност;
- При наследници починали на друго
населено място се прилага удостоверение за
наследници от съответната община;
- Ако е за друго лице изрично пълномощно;

До 10 наследника такса - 5 лв. за първия екземпляр,
а за всеки следващ -1 лв.
За над 10 наследника всяка
следваща десетица от наследници
такса - 5 лв.

Срок - 2 дни
Срок - 7 дни
Исканията по образец се подават
 в деловодството, след това по
служебен път се изпращат в отдел
 „ГРАОН и ОА” и пак по
 служебен път в деловодството от
където се получава готовия документ.
Закон за гражданската регистрация -
чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т. 1
 във връзка с чл. 5, т.2        
 
Издаване на удостоверение
за родените от майката деца

- Документ за самоличност;
- Попълнено искане по образец
/ Приложение №1 към чл.6 ал.1/
 от заинтересованото лице;
- Ако е за друго лице изрично
 пълномощно;
Такса - 4 лв.
Бърза услуга - 8 лв.
За чужбина - 19 лв.
Бърза за чужбина - 23 лв.
Срок - 2 дни
Бърза услуга 1 ден
Исканията по образец се подават
 в деловодството, след това по
служебен път се изпращат в отдел
 „ГРАОН и ОА” и пак по
 служебен път в деловодството от
където се получава готовия документ.

Закон за гражданската регистрация –
чл.24, ал.1 във връзка със Закона за
семейни помощи за деца - чл.6 
 
Издаване на удостоверение за
 идентичност на лице с различни имена

- Документ за самоличност;
- Попълнено искане по образец
/ Приложение №1 към чл.6 ал.1/
 от заинтересованото лице;
- Ако е за друго лице изрично
 пълномощно;
Такса -  5 лв.
Бърза услуга - 10 лв.
За чужбина - 20 лв.
Бърза за чужбина - 25 лв.
Срок - 2 дни
Бърза услуга 1 ден
Исканията по образец се подават
 в деловодството, след това по
служебен път се изпращат в отдел
 „ГРАОН и ОА” и пак по
 служебен път в деловодството от
където се получава готовия документ.
Закон за гражданската регистрация -
 чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1,
във връзка с чл. 5, т. 1
 
Издаване на удостоверение за
липса на съставен акт за гражданско
състояние (акт за раждане,
акт за смърт)

- Документ за самоличност;
- Попълнено искане по образец
/ Приложение №1 към чл.6 ал.1/
 от заинтересованото лице;
- Ако е за друго лице изрично
 пълномощно;
Такса - 5 лв. Срок - 2 дни Исканията по образец се подават
 в деловодството, след това по
служебен път се изпращат в отдел
 „ГРАОН и ОА” и пак по
 служебен път в деловодството от
където се получава готовия документ.
Закон за гражданската регистрация -
чл. 88 ал. 4 и чл. 24, ал. 1
 
Припознаване на дете
- Заявление;
- Нотариално заверена декларация за припознаване;
- Документ за самоличност на родителите;
- Удостоверение за раждане на детето – оригинал;
Такса - 15 лв Срок - 3 месеца
Обслужването на гражданите става
 на етаж 2 стая 34
Семеен кодекс - чл. 65  
Издаване на удостоверение 
за правно ограничение

- Документ за самоличност;
- Попълнено искане по образец
/ Приложение №1 към чл.6 ал.1/
 от заинтересованото лице;
- Ако е за друго лице изрично
 пълномощно;
Такса -  5 лв.
Бърза услуга - 10 лв.
За чужбина - 20 лв.
Бърза за чужбина - 25 лв.
Срок - 2 дни
Бърза услуга 1 ден
Исканията по образец се подават
 в деловодството, след това по
служебен път се изпращат в отдел
 „ГРАОН и ОА” и пак по
 служебен път в деловодството от
където се получава готовия документ.
Закон за гражданската регистрация –
чл.24, ал.1 
 
Издаване на удостоверение за
вписване в регистрите на населението

- Документ за самоличност;
- Попълнено искане по образец
/ Приложение №1 към чл.6 ал.1/
 от заинтересованото лице;
- Ако е за друго лице изрично
 пълномощно;
Такса -  5 лв.
Бърза услуга - 10 лв.
За чужбина - 20 лв.
Бърза за чужбина - 25 лв.
Срок - 2 дни
Бърза услуга 1 ден
Исканията по образец се подават
 в деловодството, след това по
служебен път се изпращат в отдел
 „ГРАОН и ОА” и пак по
 служебен път в деловодството от
където се получава готовия документ.
Закон за гражданската регистрация -
чл. 106, ал. 1, т. 1 във връзка
 с чл. 3, ал. 2, т. 2 
 
Издаване на удостоверение за
 снабдяване на чужд гражданин
с документ за сключване на
граждански брак в Република България


- Попълнено искане по образец
/ Приложение №1 към чл.6 ал.1/
 от заинтересованото лице;
- Документ за самоличност;
- Декларация по образец № 13;
- Ако е за друго лице изрично
 пълномощно;
Такса - 15 лв Срок - 10 дни
Обслужването на гражданите става
 на етаж 2 стая 30
Закон за гражданската регистрация  -
чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1
във връзка с чл. 5, т. 4
 
Издаване на удостоверение за
сключване на брак от български
гражданин в чужбина

- Документ за самоличност;
- Попълнено искане по образец
/ Приложение №1 към чл.6 ал.1/
 от заинтересованото лице;
- Официален документ за семейно
положение на чуждия
гражданин с печат
апостил, превод и легализация;
- Ако е за друго лице изрично
 пълномощно;
Такса - 30 лв Срок - 7 дни
Обслужването на гражданите става
 на етаж 2 стая 30
Закон за гражданската регистрация -
чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1
 във връзка с чл. 5, т. 4
 
Издаване на удостоверение
за постоянен адрес за първи път

- Документ за самоличност;
- Ксерокопие на нотариален акт или договор за собственост на жилището където е заявен адреса;
- При липса на нотариален акт квитанция за платен данък за последната година;
- Декларация по чл.92 от ЗГР от собственика на имота;
- Ако е за друго лице изрично пълномощно;
Такса - 3 лв. Срок - веднага
Обслужването на гражданите става
 на етаж 2 стая 30
Закон за гражданската регистрация -
чл. 95 и 98 във връзка с чл. 5, т. 3,
 чл. 106, ал.1, т. 1,      
 
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес
- Документ за самоличност;
- Попълнено искане по образец
/ Приложение №1 към чл.6 ал.1/
 от заинтересованото лице;
- Ако е за друго лице изрично
 пълномощно;
Такса -  5 лв.
Бърза услуга - 10 лв.
За чужбина - 20 лв.
Бърза за чужбина - 25 лв.
Срок - 2 дни
Бърза услуга 1 ден
Исканията по образец се подават
 в деловодството, след това по
служебен път се изпращат в отдел
 „ГРАОН и ОА” и пак по
 служебен път в деловодството от
където се получава готовия документ.
Закон за гражданската регистрация - чл. 95 и чл. 98       
Издаване на удостоверение за
 постоянен адрес при вече
 регистриран постоянен адрес

- Документ за самоличност;
- Попълнено искане по образец
/ Приложение №1 към чл.6 ал.1/
 от заинтересованото лице;
- Ако е за друго лице изрично
 пълномощно;
Такса -  3 лв.
Бърза услуга - 6 лв.
За чужбина - 18 лв.
Бърза за чужбина - 21 лв.
Срок - 2 дни
Бърза услуга 1 ден
Исканията по образец се подават
 в деловодството, след това по
служебен път се изпращат в отдел
 „ГРАОН и ОА” и пак по
 служебен път в деловодството от
където се получава готовия документ.
Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал.1, т. 1,     
Издаване на удостоверение за
настоящ адрес за първи път

- Документ за самоличност;
- Ксерокопие на нотариален акт или договор за собственост на жилището където е заявен адреса;
- При липса на нотариален акт квитанция за платен данък за последната година;
- Декларация по чл.92 от ЗГР от собственика на имота;
- Ако е за друго лице изрично пълномощно;
Такса - 3 лв. Срок - веднага
Обслужването на гражданите става
 на етаж 2 стая 30
Закон за гражданската регистрация -
чл. 96 и 99 във връзка с чл. 5, т. 3,
чл. 106, ал.1, т.  1     
 
Издаване на удостоверение за
 промени на настоящ адрес

- Документ за самоличност;
- Попълнено искане по образец
/ Приложение №1 към чл.6 ал.1/
 от заинтересованото лице;
- Ако е за друго лице изрично
 пълномощно;
Такса -  5 лв.
Бърза услуга - 10 лв.
За чужбина - 20 лв.
Бърза за чужбина - 25 лв.
Срок - 2 дни
Бърза услуга 1 ден
Исканията по образец се подават
 в деловодството, след това по
служебен път се изпращат в отдел
 „ГРАОН и ОА” и пак по
 служебен път в деловодството от
където се получава готовия документ.
Закон за гражданската регистрация -  чл. 96 и чл. 99  
Издаване на удостоверение за
 настоящ адрес  при вече
регистриран настоящ адрес

- Документ за самоличност;
- Попълнено искане по образец
/ Приложение №1 към чл.6 ал.1/
 от заинтересованото лице;
- Ако е за друго лице изрично
 пълномощно;
Такса -  3 лв.
Бърза услуга - 6 лв.
За чужбина - 18 лв.
Бърза за чужбина - 21 лв.
Срок - 2 дни
Бърза услуга 1 ден
Исканията по образец се подават
 в деловодството, след това по
служебен път се изпращат в отдел
 „ГРАОН и ОА” и пак по
 служебен път в деловодството от
където се получава готовия документ.
Закон за гражданската регистрация -  чл. 106, ал. 1, т. 1  

Вписване в регистрите за гражданско състояние на лица, придобили
българско гражданство или постоянно пребиваване в Република България.

- Документ за самоличност / ксерокопие /;
- Писмо - разрешение за пребиваване от миграция или Указ за
  придобиване на българско гражданство;
- Акт за раждане, акт за брак и акт за раждане на децата;
- Попълване на анкетна карта;
- Заявление за постоянен адрес и адресна карта;
- Ксерокопие на нотариален акт или договор за собственост на жилището където е заявен адреса;
- При липса на нотариален акт квитанция за платен данък за последната година;
- Декларация по чл.92 от ЗГР от собственика на имота;
- Пълномощно изрично ако е за друго лице.
Такса - 50 лв. Срок - 10 дни
Обслужването на гражданите става
 на етаж 2 стая 30

Закон за българското
гражданство
 
Комплектоване и проверка
 на документи към искане за
установяване на българско гражданство

- Документ за самоличност;
- Акта за раждане преведен и заверен от Министерство на външните работи;
- Документи определени със Закона за българското гражданство;
- Платена такса по сметка на Министерството на правосъдието –
 БНБ – ЦУ  IBAN- BG09  BNBG 9661 3000 1737  BIC BNBG BGSD
- Снимки – 2 бр.
Такса - 50 лв. Срок - 7 дни
Обслужването на гражданите става
 на етаж 2 стая 30

Наредба №1 на  министъра на
 правосъдието и правната евроинтеграция
 от 19 февруари 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г.) за
 прилагане на глава пета от Закона за
българското гражданство – чл.15 ал.3 във връзка с ал. 1. 
 

Пресъставяне на акт за
 раждане на дете, родено в
чужбина с Българско гражданство
и граждански брак сключен
 в чужбина

- Попълнено искане за пресъставяне
 на акта от заинтересованото лице;
- Съставения акт за раждане или
граждански брак съставен в съответната страна
 – печат апостил, преведен и легализиран;
- Документ за самоличност;
- Декларация от нотариус по чл.117 от КМЧП;
- Ако е за друго лице изрично пълномощно;
Такса - няма Срок - 10 дни
Обслужването на гражданите става
 на етаж 2 стая 34

Забележка: Съгласно чл.72,
ал.2 от Закона за гражданската
регистрация акта за
раждане се съставя в общината
по постоянен адрес на майката,
а ако тя не е
български гражданин – в общината
 по постоянен адрес на бащата.
Акта за граждански брак се съставя
по постоянен адрес на съпруга,
а ако тъй не е
български гражданин –
 в общината по постоянен адрес на съпругата.
 

Пресъставяне на акт за
 смърт от чужбина

- Попълнено исканe за пресъставяне на акта от заинтересованото лице;
- Съставения акт за смърт съставен в съответната страна – печат апостил, преведен и легализиран;
- Документ за самоличност;
- Декларация от нотариус по чл.117 от КМЧП;
- Ако е за друго лице изрично пълномощно;
Такса - няма Срок - 10 дни
Обслужването на гражданите става
 на етаж 2 стая 30

Забележка: Съгласно чл.72, ал.2
от Закона за гражданската регистрация
акта за смърт се съставя в
общината по постоянен адрес
на починалия.
 

Признаване от Общината
на чуждестранни съдебни
решения и актове,
свързани с гражданското
състояние и гражданска регистрация.

- Попълнено заявление от заинтересованото лице;
- Съдебно решение, заверено от
 чуждестранния орган, който го е постановил
/ в оригинал с печат апостил, преведено
 и легализирано/;
- Декларация от нотариус по чл.117 от КМЧП;
- Документ за самоличност;
- Ако е за друго лице изрично пълномощно;
Такса - няма Срок - 10 дни
Обслужването на гражданите става
 на етаж 2 стая 30

Кодекс за международното
частно право
 

Допълнения и промяна в
данните на актове по
гражданско състояние по
съдебен ред.

- Съдебно решение;
- Ако е за друго лице изрично
пълномощно;
Такса - няма Срок - 7 дни
Обслужването на гражданите става
 на етаж 2 стая 30
   
Заверка на документи по
гражданско състояние за чужбина 

- Документ издаден от отдел „ГРАОН и ОА”;
- Документ за самоличност;
- Ако е за друго лице изрично пълномощно;
Такса - 15 лв. Срок - веднага
Обслужването на гражданите става
 на етаж 2 стая 30
Закон за гражданската регистрация -
 чл.106, ал. 1, т.1
 
Издаване на удостоверения за
 настойничество и попечителство
 (учредено по реда на чл. 155 от СК и
по право - по чл. 173 от СК)

- Съдебно решение за поставяне под запрещение;
- За малолетни и непълнолетни актове за смърт на родителите;
- Съдебно решение за лишаване от родителски права;
- Документ за самоличност на лицата, влизащи в настойническия съвет;
- Попълнено искане от заинтересованото лице по образец;
Такса - няма Срок - 30 дни
Обслужването на гражданите става
 на етаж 2 стая 34
Семеен кодекс - Глава единадесета
 (чл. 153 и сл.)
 

Заплащане на такси за
ползване на гробни места
 след изтичане на 8
години се заплащат еднократно
такси, както следва:
 
До 15 години - 15 лв.
За вечни времена - 75 лв.
За ползване на семейни гробни
места до 15 год. - 25 лв.
За ползване на семейни гробни
места за вечни времена - 125 лв.`
Строително надгробна работа – 30 лв.
Поддръжка на гробно място – 30 лв.
Наемане на обредна зала – 30 лв.
Тъжен ритуал-Гробищен парк – 30 лв.
Общинска такса при изкопаване на
гробно място – 20 лв.

Таксите се заплащат в административната сграда на Гробищен парк гр.Дупница.
       
За всички други видове
удостоверения по искания
 на граждани.

- Документ за самоличност;
- Заявление;
- Ако е за друго лице изрично пълномощно;
Такса - 5 лв. Срок - 3 дни Исканията по образец се подават
 в деловодството, след това по
служебен път се изпращат в отдел
 „ГРАОН и ОА” и пак по
 служебен път в деловодството от
където се получава готовия документ.
   
Издаване на препис от документи
- Документ за самоличност;
- Заявление;
- Ако е за друго лице изрично пълномощно;
Такса - 5 лв. Срок - веднага   Закон за гражданската регистрация -  чл. 106, ал. 1, т. 1  
По искане на гражданите по
изключение се издават удостоверения
и в друг вид свободен текст, когато
 исканите данни не могат да бъдат
 удостоверени по утвърден образец

- Документ за самоличност;
- Заявление;
- Ако е за друго лице изрично пълномощно;
Такса - 10 лв. Срок - 3 дни Исканията по образец се подават
 в деловодството, след това по
служебен път се изпращат в отдел
 „ГРАОН и ОА” и пак по
 служебен път в деловодството от
където се получава готовия документ.
   
ОБЩИНСКИ АРХИВ

Изготвяне на образец УП – 2 и
УП – 3, когато е извън задълженията
на работодателя при пенсиониране.

- Лична карта;
- Копие на трудова книжка;
Такса - 5 лв. Срок - 14 дни Исканията по образец се подават
в деловодството
   
Заверка на копие от Актове,
Договори, Заповеди, Решения,
 Протоколи и др. документи

- Документ за самоличност;
- Заявление;
- Ако е за друго лице изрично пълномощно;
Такса - 5 лв. Срок - 7 дни Исканията по образец се подават
в деловодството
   
 
 

Потърсете в сайта