Местни Данъци и Такси

Дата на публикуване: 29.03.2016 08:19
 
 

 

НАИМЕНОВАНИЕ
НА УСЛУГАТА

 

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ  ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ СРОК ЗА
ИЗПЪЛНЕ
ТАКСА
1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка

1.1. За декларирани жилищни имоти на фирми и граждани, декларирани по реда на чл.14 от ЗМДТ:

1.1.1. Документ за самоличност/пълномощно;

Заявление 1 ден 30 лв.

1.2. За незавършено строителство:

1.2.1.Констативен протокол, удостоверяващ степента на завършеност на строежа/срок на валиност 3 месеца от издаването му 

1.2.2.Декларация по чл. 14 от ЗМДТ 

1.2.3.Документ за самоличност /пълномощно;

1.3. За земеделски земи: 

1.3.1.Кадастрална скица на имота;

1.3.2.Служебна бележка за характеристиките на земята от Общинска служба по земеделие;

3 дни 20 лв.

1.4. За право на строеж: 

1.4.1.Декларация по чл. 14 от ЗМДТ;

1.4.2.Документ за самоличност /пълномощно;

1.4.3. Документ за собственост върху земята или отстъпеното право на строеж.

5 раб. дни 10 лв.

2. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства

 

2.1.Документ за самоличност/пълномощно Искане 1 ден 3 лв
5 раб. дни 2 лв
7 дни 1 лв

3. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

 

3.1.Документ за самоличност/пълномощно  Искане 1 ден 3 лв
5 раб. дни 2 лв
7 дни 1 лв
4. Издаване на дубликат от квитанция за платени местни данъци и такси. 4.1.Документ за самоличност/пълномощно  Искане 1 ден 3 лв
5 раб. дни 2 лв
7 дни 1 лв
5. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство 5.1.Документ за самоличност/пълномощно  Искане 1 ден 3 лв
5 раб. дни 2 лв
7 дни 1 лв
6. Приемане на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти.

6.1. Документ за собственост /копие/; 

6.2. Удостоверение за наследници - при наследство;

6.3. Акт за смърт при починал ползвател ; 

6.4. Удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство или разрешение за ползване/;

6.5. Пълномощно, когато декларацията се подава от пълномощник;

6.6. Скица от АГКК;

6.7. Документ с посочена отчетна стойност /за юридически лица/;

Заявление

Декларация по чл.14 от ЗМДТ

веднага без такса

6а. Приемане на декларации за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж.

1.Копие от протокол на общинска администрация по чл.181, ал.2 от ЗУТ.
2.Копие от констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ 

Заявление

Декларация по чл.14, ал.2 от ЗМДТ

 
   

7. Приемане на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл.25, ал.2 от ЗМДТ

7.1.Документ за собственост /копие/;

7.2. Експертно решение /ТЕЛК/.

Заявление

Декларация по чл.14 от ЗМДТ

веднага без такса
8. Издаване на удостоверение за декларирани данни (декларирано движимо и недвижимо имущество) 8. Документ за самоличност /пълномощно.   Искане до 1 ден 3 лв
до 5раб. дни 2 лв
до 7 дни 1 лв
9. Приемане на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгл. Чл.32 от ЗМДТ

9.1. Удостоверение за наследници ;

9.2.Удостоверения за данъчни оценки ва всички имоти на починалия -намиращи се извън община Дупница;

9.3. Удостоверениe за застрахователната стойност на МПС на наследодателя;

9.4. Документ за самоличност/пълномощно;

Заявление

Декларация по чл.32 от ЗМДТ

веднага без такса
10. Приемане на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества съгл.чл.49, ал.3 от ЗМДТ.

10.1. Договор за получено дарение;

10.2. Документ за самоличност/пълномощно.

Заявление

 Декларация по чл.49 от ЗМДТ

веднага без такса
11. Приемане на декларации за облагане с данък върху превозните средства съгл.чл.54(1) от ЗМДТ.

11.1. Документ за самоличност/пълномощно;

11.2. Документ за придобиване на собственост;

11.3. Удостоверение за наследници;

11.4.Експертно решение /ТЕЛК/ ;

11.5. Копие от свидетелство за регистрация на ПС - І част.

Заявление

Декларация по чл.54 от ЗМДТ/леки/

Декларация по чл.54 от ЗМДТ/без леки/

веднага без такса
12. Приемане на декларации за облагане с патентен данък съгл. чл.61н от ЗМДТ 

12.1.Документ за самоличност/пълномощно;

12.2.Експертно решение /ТЕЛК/ ;

 Заявление

Декларация по чл.61н от ЗМДТ

веднага без такса
13. Заявление за закриване на партида за недвижим имот. 13.1.Копие от Нотариален акт за продажба/Удостоверение за наследници. Заявление  веднага  без такса
14. Заявление за закриване на партида МПС.

14.1.Договор за покупко-продажба;

14.2.Удостоверение за наследници;

14.3.Удостоверение от МВР сектор ПП;

Заявление  веднага  без такса
15. Приемане на декларации за облагане с туристически данък съгл. чл.61р от ЗМДТ

15.1. Документ за самоличност /пълномощно;  

15.2. Копие от Удостоверение за категоризация / Заповед за категоризация/ (предоставя се по служебен път);

15.3.Месечни справки за реализирани нощувки;

 Заявление

Декларация по чл.61р от ЗМДТ

Декларация по чл. 116, ал. 4 от ЗТ

веднага без такса
16. Приемане на декларации за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници съгл. чл.61х от ЗМДТ

16.1.Документ за самоличност/пълномощно;

 Заявление

Декларация по чл.61х от ЗМДТ

веднага  без такса 
17. Приемане и обработка на декларации за освобождаване от такси за сметосъбиране и сметоизвозване

17.1. Документ за самоличност/пълномощно;

17.2. ИТН на електромера на обекта;

17.3. Абонатен ВИК №

 Декларация по чл.22,ал.2 от НОМТЦУ

веднага без такса
18. Приемане и обработка на декларации за определяне на такса битови отпадъци според количеството на битовите отпадъци 18.1.Документ за самоличност / пълномощно Декларация по чл.18,ал.2,т.1 от НОМТЦУ веднага без такса
19. Приемане и обработка на декларации по чл.117 от ЗМДТ за притежаване на куче

19.1. Копие от паспорта на кучето;

19.2. Копие от решение на ТЕЛК/ НЕЛК на собственика;

 Декларация по чл.117 от ЗМДТ  веднага  без такса
20. Приемане на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци и такси на основание чл.129 ал.1 от ДОПК.

20.1.Документ за самоличност/пълномощно;

20.2.Първичен документ за внесената сума или други документи удостоверяващи надвнесени или недължимо внесени суми за данъци, такси, глоби и имуществени санкции;

20.3.Уведомление от банка за актуална банкова сметка.

 Искане веднага без такса
21. Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци 21.1. Документ за самоличност / пълномощно  Искане 1 ден 3 лв
5 раб. дни 2 лв
7 дни 1 лв
22. Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация 22.1. Документ за самоличност / пълномощно  Искане 1 ден 15 лв
5 раб. дни 10 лв
14 дни 5 лв
23. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ (чл.87, ал.6 ДОПК) 23.1. Документ за самоличност / пълномощно  Искане 1 ден 15 лв
5 раб. дни 10 лв
7 дни 5 лв

 Всички документи се подават и получават в Фронт офиса на Община Дупница, находящ се на партерния

етаж в сградата на Община Дупница.


Потърсете в сайта