Етажна собственост

Дата на публикуване: 25.01.2016 15:55
Във връзка със задълженията на собствениците на сгради, в режим на етажна собственост, произтичащи от чл.29, ал.1, чл.46б, както и правомощията на кмета на по чл.56, ал.2 и ал.3, напомняме на живеещите граждани в нерегистрирани сгради, в режим на етажна собственост, намиращи се на територията на Община Дупница, че в зависимост от формата на управление, която ще изберат, следва да извършат регистрация в публичния регистър или да подадат уведомления в общинска администрация в най-кратък срок.  Какво е необходимо да се направи:
При управление на етажната собственост от Общо събрание:

1. Управителите или Председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове на сгради, в режим на етажна собственост, подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинските администрации след провеждане на Общо събрание на собствениците. Уведомлението се подава лично от Управителя заедно с копие от Протокола от Общото събрание, като в него е приложен списък на всички присъстващи, с техните подписи. Уведомлението съдържа имената, адрес и телефон на членовете на управителният съвет или на управителя и адреса на сградата, в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция.

2. При управление на етажната собственост от Сдружение на собствениците:
2.1 Заявление за вписване на Сдружение на собствениците, като се прилагат следните документи, съгл. чл.29 от ЗУЕС.
2.1.1 Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;
2.1.2 Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на Управителния съвет (управителя);
2.1.3 Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на Управителния съвет(управителя);
2.1.4 Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

 

Протокол - общо събрание

ЗУЕС

Искане за свикване на общо събрание

Покана - общо събрание

Покана - събрание на контролен съвет

Технически паспорт

Наредба

Необходими документи за регистриране на сдружение

Образец - kнига на ЕС

Образец - правилник на вътрешен ред

Образец - споразумение за създаване на СС

Уведомление - общо събрание

Публичен регистър на сдруженията на собствениците в режим на етажна собственост на територията на община Дупница


Потърсете в сайта